Law Terms and Legal Definitions

Law is often described in technical terminology that is unfamiliar to many people. This glossary provides short definitions of Maltese legal terms that you will often find in Maltese court judgements and in the law.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ż

 

A

 
Aċċenn   Mention, Reference E.ż. "L-Onor. AB għamel aċċenn ukoll għall-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika..."
 
Aċċess   Access. Different meanings, according to circumstances. 1. Child Access: When following marriage breakdown the care and custody is entrusted to one parent and the other parent has access to the children. 2. Court Access: When a court expert is required to enter onsite and draw up a report. Regulated by the Code of Organization and Civil Procedure (Chapter 12) Sections 683 et seq.
 
Adattat   Suitable.
 
Adempjenza   Fulfill a duty - Default. E.ż. "Jekk parti kontraenti ma tonorax l-obbligi finanzjarji tagħha sa dik id-data, ir-regolamenti tal-Komunità li jkunu fis-seħħ li jirregolaw l-imgħax dovut fin-nuqqas ta' adempjenza tal-ħlas ta' kontribuzzjonijiet tal-budget tal-Komunità għandhom japplikaw..." (EU Law (SCH/Com-ex (97) 35))
 
Aggravju   Aggrievance. E.ż. "Il-Qorti rat li l-partijiet kontendenti qablu li l-ewwel jiġi trattat u deċiż l-aggravju tar-Rikorrenti, li t-talba tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni issolleva is-somma għall ħlas...".
 
Aggregat   Aggregate
 
Aġjatezza   Prosperity. Derivered from Italian (Agiatezza)
 
Akkrexximent   Accretion. Article 737 et seq of the Civil Code. In inheritance, whenever a co-heir or a co-legatee predeceases the testator, his portion due will go to the other co-heirs or co-legatees. This is known as accretion.
 
A kuntrarju sensu   In the opposite sense
 
Ammissibbilità   Admissibility. Usually in the context of evidence, ex. certain evidence is to be admissible and certain evidence is not to be admissible in a court of law.
 
Andament   Various Meanings: Evolution, Performance, E.ż. "Għaldaqstant ir-rapport tal-Mater Dei mhux se jiġi ppubblikat sabiex ma jippreġudikax l-andament tal-inkjesta..."
 
Ankorkè   Although
 
Appell   Appeal
 
Appellat   The Appealed. The person against whom the appeal is made
 
Appellant   The Appellant. Ex. The person who is making the appeal
 
Apposita   Appropriate. Ex. "Dan billi imlew il-formola apposita u kitbu..."
 
Aprioristikament   From Beforehand. E.ż.1. "Naturalment huwa mpossibbli li wieħed jiddetermina aprioristikament x’inhi l-piena idoneja w hu għalhekk li jkun hemm il-proċess kollu sabiex il-ġustizzja ssir kemm mal-individiwu kif ukoll mas-soċjetà."; E.ż. 2. "Jekk addirittura stat mhux obbligat aprioristikament li jaċċetta 'a non-national spouse' li jirrisjedi jew tirrisjedi fit-territorju ta’ dak l-istat, kemm aktar allura ma hux obbligat li jakkorda ċ-ċittadinanza, ikun x’ikun il-kriterju li a bazi tiegħu dik iċ-ċittadinanza tiġi akkordata."
 
Assidwament   Assiduously. E.ż. "L-intimati appellati opponew assidwament dawn l-aggravji kollha li ressqu l-appellanti" (Appell Civili Numru. 21/2005/3).
 
Attur   Plaintiff
 
Avarija   Variation. E.ż. Artikolu 10(g), Kap 85 Liġijiet ta' Malta "...kemm jingħata li jista’ jkun hemm sustanzi barranin u avarija fil-qies tad-daqsijiet fissi..."
 

B

 
Bandu   Banns
 
Bixra   Theme E.ż. ħa bixra reliġjuza
 
Bonarja   Used in the context of an out of court settlement, See Ittra Bonarja; Separazzjoni Bonarja
 
Brevement   Briefly
 
Buon Fini   For all good intents and purposes
 

Ċ

 
Ċaħdet   Declined. E.ż. Il-Qorti caħdet t-talbiet attriċi
 
Canone   Groundrent
 
Ċedola   Schedule. E.ż. "Ċedola ta' depositu" translated to "Schedule of deposit"
 
Ċens   Emphyteusis
 
Ċikatriċi   Scar
 

D

 
Danneġjat   Person who causes damage E.ż. "F’din l-aħħar ipotesi d-danneġjat irid ikun ikkommetta vjolazzjoni jew trasgressjoni ta’ dover..." (Appell Ċivili Numru. 28/1988/1)
 
Danni   Damages
 
Debilità   Disability. E.ż. "...u l-vettura Nru. LLL NNN misjuqa minn Mr. Name Surname korriet il-mittenti li kienet passiġġiera fil-vettura Nru. LLL NNN li qed tbati minn debilità permanenti" (Government Gazzette: 17,953)
 
Debitament   Duly. E.ż. L-intimat ġie debitament notifikat (Defendant was duly notified).
 
Debitu   Debit
 
Definittiva   Definitive. A judgement given in the first instance may become definitive if it is not impugned by an appeal. However a definitive judgement may be impugned by an extra ordinary remedy such as a Retrial. Once all the extraordinary remedies for impugning a judgement are either used or the term for use has expired, the would become final and irrevocable.
 
Delitti   Tort. Mainly regulated by the Civil Code Articles 1029 et seq.
 
Dekadenza   The term 'dekadenza' is used in conjunction with prescription. A time period that is 'dekadenti' cannot be suspended or interrupted: Illum hu stabbilit li z-zmien ta’ sitt xhur imsemmi fl-artikolu 469 A tal-Kap 12 hu wiehed ta’ dekadenza (ara sentenza G Zammit vs Awtorita’ tal-Ippjanar PA 2 2 2000). Dan ifisser li tali terminu ma jigix interrot jew sospiz bhal ma jigri fil-kaz tat-terminu ta’ preskrizzjoni. Fi kliem iehor l-atti gudizzjarji li normalment jitqiesu bhala tajbin biex jinterrompu l-perjodu preskrittiv, jew il-fatt li jkunu ghaddejin diskussjonijiet bejn il-partijiet wara li jkun sar leghmil amministrattiv ma jservu xejn biex izommu lmoghdija ta’ sitt xhur li ssemmi l-ligi." Ċitazzjoni Numru. 793/2002
 
Dekors   lapse. E.ż. mad-dikors ta' żmien it-tifel tilef ir-relazzjoni ma ommu.
 
Deposizzjoni   Deposition. Various meanings. 1. Environmental law refers to the residual after a particular process; 2. Procedural law refers to the testimony of witnesses.
 
Depożitant   Depositor
 
Depożitarju   Depositary
 
Deroga   Derogation
 
Diabolica   Diabolical. (Occasionally spelt as Diabolika). Refers to the prova diabolika, which means a heavy, if not impossible, standard of proof. The term probatio diabolica is a Latin expression used in certain legal circles that means ‘the devil’s proof’. It was used in the sense that it is impossible to prove that the devil exists. In court proceedings, an individual may be required to prove something that’s very difficult to prove. In Maltese legal circles, the term prova diabolika is associated with the proof which the owner of a property must bring to prove that the property is his. In the middle ages, this was a very heavy standard of proof, particularly when a property was assigned from one person to another without anything to document such the transfers.
 
Dibattuta   Debated
 
Diċitura   Wording. E.ż. talba tal-appellanti mhux applikabbli għall-każ in eżami peress illi si tratta ta’ każ fejn hemm żball fid-diċitura fis-sens illi wara l-konnotati tal-appellata, kellha tiżdied il-frażi (Government Gazzette No. 18,810).
 
Differità   Deferred. In certain contexts, it is used instead of adjourning. E.ż. Il-kawża (Nru. XXX/YY ABC) hija differità għas-27 ta’ Mejju 2011 fin-12.30 p.m.
 
Digriet   Decree
 
Dilatorja   Dilatory. Pleas (eċċezzjonijiet) may be either dilatory or peremptory (peremptorji). A dilatory plea delays the decision on the merits. The dilatory plea may be either: i. on the proceedings (Ex. the the defence could argue that the plaintiff did not use the correct procedure to star the case) or ii. on the merits of the case (Ex. the defence could argue that money is not yet due).
 
Dikjarazzjoni   Declaration
 
Dipartixxi   Leave. Or rather as a starting point, E.ż. l-Qorti iddipartixxiet mil-fatt li l-akkuzat kien diġa qiegħed l-isptar
 
Disposizzjonijiet   Provisions
 
Dissidji   Internal Problems, E.ż. "Ir-rapport semma li t-Tarzna għandha aktar mis-sehem ġust tagħha ta' politika interna li tikkrea dissidji bejn il-Kunsill, il-General Workers' Union u l-management professjonal" DOI Press Commentries (16/11/1996)
 
Diżamina   in question. (Occasionally spelt disamina) E.ż. Fil-kawża in disamina jirriżulta
 
Domiċilju   Domicile
 
Dominju   Dominium. Right over property, which could be of different degrees. For example in Emphyteusis (Ċens) there is the Directum Dominium (the real owner, i.e. the one who has the right over the property) and there is the Utile Dominium (the person who has other rights to the property, ex. access, construction, etc...)
 
Dommatiku   Dogmatic
 
Dover   Duty
 
Drastikament   Drastically
 
Dritt   Right. E.ż. Drittijiet Fondamentali tal-Bniedem (Fundamental Human Rights)
 
Dubju   Doubt
 
Duttrina   Doctrine
 

E

 
Eċċessi   Excesses. The Civil Code uses this term in relation to matrimonial breakdown. There are excesses when one party surpasses the limits he or she is expected to behave in a relationship. Usually excesses has a sexual connotation and is used to refer to sexual acts that exceed what one ordinarily expects in the circumstance of the case.
 
Eċċezzjoni   Plea. A plea is a statement either relating to a given fact or to the interpretation of law that aims at confirming, mitigating or annulling the claim made by the other party. Ex. In a civil case the plaintiff claims that defendant owes him 10,000€ while the defendant pleads that he has already paid the plaintiff 5,000€ out of the claimed amount.
 
Eċċipjenti   Refers to the other party in a proceeding, ex. the defendant or the interpellant
 
Ekwipollenza   Treating something on the basis of equality. E.ż. L-appellati rrispondew ukoll li ma kien hemm ebda lok ta’ ultra petita izda fil-fatt hawn kien gie applikat korrettament mill-ewwel Qorti l-principju ta’ ekwipollenza u cioe li meta jirrizultaw fatti sussiddjarji, jew intimament parti mit-talba li jressaq l-attur, ghanda wkoll tinghata l-ordni opportuna. (Qorti ta' L-Appell. 975/2008)
 
Ekwivoku   Equivocally. However the term is often translated in different ways in various Maltese legal texts, such as:
  • minghajr ekwivoku => unequivocally
  • L-Artikolu tal-Liġi hu ċar, u ma jagħti lok għal ebda ekwivoku jew interpretazzjoni => The Article of the Law is clear and does not give rise to any misunderstanding or interpretation.
  • skans ta’ ekwivoku => to avoid misunderstanding
  • Biex ma jkunx hemm ekwivoku => For the avoidance of doubt
 
Elenku   Index
 
Ekwi   Equitable
 
Emolumenti   Emoluments. That which is received for work done in connection to employment or to one's office.
 
Enuncjazzjoni   Pronounced
 
Erarju   Coffers. ex. Errarju Pubbliku means state coffers
 
Eredi   Heirs
 
Erronea   Erroneous
 
Esponent   Interpellant. The party that is making a particular claim. E.ż. Fir-rikors ir-rikorrenti jesponi li l-intimat seraqlu tuffieħa. E.ż. 2 Fir-risposta l-intimat jesponi li t-tuffieħa hi tiegħu u mhux tal-intimat.
 
Esteri   Foreign
 
Eżami   Examination
 
Eżawriment   Exhausted. Used in different contexts: 1. Physically Exhausted: E.ż. “m’huwiex fi stat mentali u fiżiku li jkompli jagħmel ix-xogħol tiegħu minħabba eżawriment” 2. Make Use Of: Ex. In court one has to exhaust all ordinary remedies before making use of an extra-ordinary remedy. A situation may require that one must first appeal before a board or tribunal before instituting a human rights case given that human rights cases are deemed to be an of extra-ordinary nature.
 
Eżegwixxi   Execute. Carry out or carry into effect, ex. a court order or a contract signed before a notary
 
Eżekutur   Executor. A person who carries out something, usually in virtue of a law or a lawfully given order E.ż. Marishall Eżekutur
 
Eżekuttiv   Executive
 

F

 
Fassal   Plan
 
Fatt   Facts
 
Fedekommess   Entail
 
Fedelment   Faithfully
 
Fehma   Opinion
 
Fejjiedi   Fruitful
 
Ftehim   Agreement
 
Fieragħ    Futile, meaningless, useless. E.ż. "Dan l-eżerċizzju jkun fieragħ mingħajr l-involviment tal-partijiet interessati." 
 
Filjazzjoni   Filiation. When a child is recognized by his or her natural father
 
Fini   Purpose
 
Flargranti   Derived from in flagrante delicto, which is equivalent to 'caught red handed'.
 
Fond   Term has different meanings: 1. Immovable Property (or premises); 2. Fund Usually in the financial context, ex. the reserved fund.
 
Furżat   Forced
 

Ġ

 
Ġestita   Managed. E.ż. "Kuntratt perjodiku għall-provvista u konsenja ta xogħol... ġestita mill-WasteServ Malta Ltd" (DOI PR 18,818).
 
Ġudizzju   Term has different meanings 1.Judgment (E.ż. diskrezzjoni tal-ġudizzju); 2. Proceedings (E.ż. tirriserva li tipproċedi f'ġudizzju separat).
 
Ġuramentata   Sworn. E.ż. Rikors Ġuramentat translated to Sworn Application
 
Ġurista   Jurist
 
Ġurisdizzjoni   Jurisdiction. Term has different meanings. In general jurisdiction refers to the general powers of an entity to exercise power or authority over persons (natural or legal) in a given territory. Ex. the Maltese Courts of Criminal Judicature have jurisdiction to try and determine offences carried out: a. in Malta, b. offence carried out in ships registered in Malta, wherever they may be, c. certain offences by a Maltese, wherever s/he may be. The Jurisdiction of Criminal Courts is regulated by Article 5 of the Criminal Code.
 
Ġusta   Just. E.ż. Deċiżjoni ġusta li timmerita konferma
 
Ġuridiki   Judicial
 
Ġurisprudenza   Jurisprudence. Term has different meanings: 1. The study of law; 2. The study of caselaw
 

I

 
Ilment   Complaint
 
Inadempjenti   Defaulting. Did not do something that was requested or required to be done. E.ż. "Għalkemm ġejt interpellat sabiex tissana u tagħmel tajjeb għall-ħsara magħmula minnek int sal-lum bqajt inadempjenti".
 
Inkonfutibbli   Irrefutable. Derived from the Italian word (Inconfutabile)
 
Insenjament   Teachings. Derived from Italian (insegnamento)
 
Inter Alia   Amongst other things
 
Intempestiva   Untimely. E.ż. Din l-azzjoni hija intempestiva għaliex l-kreditu għadu ma sarx dovut.
 
Intier   whole or entirety
 
Interpost   filed. E.ż. l-Appell interpost mil-intimati (the appealed filed by the respondent)
 
Intimat   Respondent. Before a Maltese law court there is the applicant (person who alleges a violation of his/her right) and respondent (person who responds to that allegation).
Irkupru   recovery of property
 
Istruttorja   Criminal Inquiry. E.ż. Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti Istruttorja
 
Ittra Bonarja   Interpellatory Letter. Ittra bonarja hija kitba li tintbgħat minn parti għall parti l-oħra mingħajr ebda formalita oħra. E.ż. ittra li tintbgħat minn kreditu lid-debitur biex jfakkru illi għandu jtiħ l-flus. Ittra bonarja għandha valur inqas minn ittra offiċjali, imma ittra bonarja tista' tintuża wkoll biex tinterrompi l-preskriżżjoni.
 
Ittituba (Ittitubat)   hesitate. E.ż. Hija ittitubat qabel ma aċċettat li tiżżewweġ
 

J

 
Jifdi   Redeem
 
Jemani   Emanates
 
Jirrileva   Points out
 
Jissustixxi   No proper translation found. Similar to "exist". E.ż. dan l-istat ta’ “komunjoni” jibqa’ jissustixxi bejn l-użufruttwarja u l-proprjetarji. E.ż. 2. F’dan il-każ, is-suspett raġjonevoli ta’ reat baqa’ jissustixxi sad-deċiżjoni finali.
 

K

 
Kalendat   No proper translation found. Similar to "written-in". E.ż. Tiddeċiedi t-talbiet tar-rikorrenti stante li hekk kif kalendat fl-artikolu 5(a) tal-Ordni dwar it-Twaqqif ta' Sezzjonijiet tal- Qrati Ċivili E.ż. 2. Illi skont kif kalendat fil-paragrafu 1 tal-artikolu 41 tal- imsemmi Regolament Nru 2201/2003
 
Kapparra   Earnest. Ex. promise of sale with earnest. See Section 1359 Civil Code.
 
Kawtelatorju   precautionary. Ex. precautionary warrants. Ex. Prohibitory Injunction (a warrant to stop a person from doing something because there is an allegation that by doing so he would prejudice another person's rights, a prohibitory injunction to stop a person from demolishing a building. see Code of Organization and Civil Procedure.
 
Kawża  

Different meanings
1. Court case;
2. consideration for the purpose of a contract (lawful consideration, the object of the contract must be lawful). One of the four prerequisites for a contract to be valid. The other three are a. capacity (of the party to enter into the contract); b. consent (of the party to enter into the contract) and c. object (an object of the contract)

 
Kerha   Rent
 
Kommunjoni ta’ l-akkwisti   Community of Acquests
 
Konċessjoni   Grant
 
Konfini   Boundaries